Oficiální stránky obce

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, obec Metylovice, okres Frýdek-Místek

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, obec Metylovice, okres Frýdek-Místek

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby můžete poukázat a úřední hodiny
 6. DIČ
 7. Rozpočet v tomto roce
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem petic, stížností, žádosti a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
 13. Nejdůležitější předpisy
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
 15. Výroční zprávy podle zákona č. 106/199 Sb.
 16. Seznam organizací
 17. Živnostenská oprávnění a honební společenstva

1. Oficiální název

Obec Metylovice, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce p. Ing. Lukášem Halatou.

2. Důvod a způsob založení

1. 7. 1990 usnesením 18. plenárního zasedání ONV ve Frýdku-Místku, konaného ve dnech 19. a 26. 6 1990.
Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v r. 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří i nimi s samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce :

 • zastupitelstvo obce
 • finanční a kontrolní výbor jako iniciativní orgán zastupitelstva obce
 • výbory jako iniciativní a poradní orgány zastupitelstva obce
 • starosta obce
 • obecní úřad

3. Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 2 zařazení do Obecního úřadu v Metylovicích. Rada obce se v Metylovicích nevolí, nejsou tudíž zřízeny jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu, odbory ani oddělení.

4. Kontaktní spojení

Sídlo úřadu : 739 49 Metylovice č. 495, okres Frýdek-Místek
Tel. : 558 686 129
e-mail : metylovice@giff.cz
oficiální www stránka : www.metylovice.cz
Úřední deska : otočná vývěsní skříňka  před budovou Obecního úřadu v Metylovicích + online úřední deska

5. Případné platby můžete poukázat

Banka : KB, a.s.
Číslo účtu : 27-3599820227/0100

Platby lze uhradit i v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Metylovicích v úředních hodinách :
Pondělí, středa : 7.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek : 7.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.

6. IČO

00 53 59 91

7. DIČ

CZ 00535991

8. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu v Metylovicích, 739 49 Metylovice č. 495, v kanceláři podatelny Obecního úřadu v Metylovicích.

Ústně lze podat žádost

 • telefonicky
 • osobně

Písemně lze podat žádost

 • poštou
 • předáním písemné žádosti na podatelnu
 • protokolem sepsaným o poskytnutí informace

Elektronickou poštou lze podat žádost

 • zasláním písemné žádosti na adresu podatelny epodatelna.metylovice@seznam.cz
 • zasláním písemné žádosti prostřednictvím datové schránky ib8bncg

10. Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání

směrnice se zpracovává

11. Opravné prostředky

 • o odvolání rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy (mimo autoremedury, o které rozhoduje orgán, který vydal rozhodnutí – v daném případě Obecní úřad Metylovice), jedná-li se o správní řízení nebo řízení dle zvláštního předpisu, ale odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu v Metylovicích se podává u tohoto úřadu
 • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádost o poskytnutí informace, se podává písemně poštou na podatelně v kanceláři podatelny obecního úřadu, do 15. dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)
 • v případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se za to, že byl odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení
 • pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí

12. Formuláře

S žádosti o poskytnutí formuláře je možno se obrátit přímo na Obecní úřad v Metylovicích nebo stáhnout online. (13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace poskytne Obecní úřad v Metylovicích podle konkrétních požadavků občanů.
Další zdroje na www.portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
 • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
 • nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Obecně závazné vyhlášky obce Metylovice (hypertext. odkaz)

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 50,– Kč za každou započatou 1/2 hodinu výkonu a za každou
 • Další náklady spojené s pořízením kopií a odesláním informací :

Kopírování :

2,- Kč formát A 4 jedna strana
3,- Kč formát A 4 oboustranně
4,- Kč formát A 3 jedna strana
6,- Kč formát A 3 oboustranně

Poštovné : dle sazebníku Čs. Pošty

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

17. Seznam organizací

 • Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace ( od 1. 1. 1995)
 • Obecní knihovna, Metylovice, okres Frýdek-Místek, právní forma – organizační složka
 • OBEC-INVEST, s.r.o., 739 49 Metylovice 495 (od 21. 5. 1998)
 • Sbor dobrovollných hasičů Metylovice – oraganizační složka

18. Živnostenská oprávnění a honební společenstva

 • Obec Metylovice není Živnostenským úřadem. Živnostenský rejstřík (hypertext. odkaz)
 • Na území obce Metylovice působí toto honební společenstvo :

* Honební společenstvo Metylovice – zastoupené starostou, panem Ladislavem Němcem, bytem Metylovice č. 291. Uživatelem honitby je Myslivecké sdružení  Metylovice, se sídlem v Metylovicích.

Výroční zpráva podle par18

Výroční zpráva obce Metylovice podle par 18_r. 2007

Výroční zpráva obce Metylovice podle par 18_r. 2008

Výroční zpráva obce Metylovice podle par 18_r. 2009

Výroční zpráva obce Metylovice podle par 18_r. 2010

Výroční zpráva obce Metylovice podle par 18_r. 2011

Výroční zpráva obce Metylovice podle par 18_r. 2012

Výroční zpráva obce Metylovice podle par. 18_r. 2013

Výroční zpráva obce Metylovice podle par. 18_r. 2014

 

Kontakt
Obecní úřad Metylovice
739 49, Metylovice 495
Tel.: 558 686129
email : metylovice@giff.cz
E-podatelna: epodatelna.metylovice@seznam.cz
ID dat. schránka : ib8bncg
Frýdlant n.O. - pověřený Městský úřad

Důležitá čísla

112 - Tísňová linka
150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie

558 656 174 : Policie Palkovice
558 415 111 : Nemocnice FM
558 900 111 : Poliklinika FM
604537680, 731430707 : Hasiči Metylovice
558 677 222 : hasiči Frýdlant n. O.
974 732 111 : Policie FM
595 174 278 : obvodní lékař MUDr. Kajnarová
558 686 208 : pošta Metylovice
731 081 724 : Pink Stanislav – myslivecké sdružení Metylovice

Akce
 • Žádné připravované události
AEC v1.0.4